چرا به یاد نمی اورم
من به تشنگی بی پایان آسمان می اندیشم
هنوز تو بیداری
چرا بیاد نمی اورم

¸∏ 


يکشنبه دهم 6 1387
X